Quy tắc và Quy định Cược Trò chơi Quay số

1. Khái niệm cơ bản

1.1
Trò chơi này được chơi bằng cách đặt cược vào số các quả bóng được lấy ra từ máy quay số bingo.

1.2
Công ty sẽ cung cấp các tỷ lệ cược theo thời gian thực vào việc rút bóng ngẫu nhiên. Bạn có thể đặt cược dựa trên các tỷ lệ cược như vậy, có nhiều loại cược sau đây.

2. Các loại cược

2.1
Thông thường, Trò Chơi Quay Số được chia làm 2 loại.

a. Trước khi lượt chơi bắt đầu – Người chơi có thể đặt cược trước khi lượt chơi bắt đầu, nhưng khi trò chơi bắt đầu thì không được phép đặt cược.
b. Trong khi trò chơi đang tiến hành – Người chơi có thể đặt cược sau khi trò chơi bắt đầu và tỷ lệ cược khác nhau sẽ được đưa ra cho từng quả bóng được lấy ra.

3. Các loại cược

3.1
Các loại cược trước khi trò chơi bắt đầu gồm có:

a. Trên/Dưới, Bóng đầu tiên hoặc cuối cùng được lấy ra
b. Lẻ/Chẵn, Bóng đầu tiên hoặc bóng cuối cùng được lấy ra
c. Lẻ/Chẵn (FT) (tổng của ba bóng được lấy ra)
d. Chiến binh, so sánh bóng thứ hai hoặc bóng thứ 3 được lấy ra

*The “Quả bóng cuối cùng” là quả bóng cuối cùng được lấy ra. Nếu vì bất kỳ lý do gì bóng cuối cùng không được lấy ra, tất cả các cược vào bóng cuối cùng sẽ được coi là không có giá trị và sẽ được hoàn trả tiền.

Khoản thanh toán chỉ được thực khi khi lượt chơi kết thúc. Lượt chơi hoàn chỉnh là lượt chơi trong đó quả bóng cuối cùng được lấy ra mà không gặp phải bất kỳ lỗi nào tại thời điểm đó. Nếu có sự cố xảy ra, Công ty bảo lưu quyền hủy bỏ lượt chơi và hoàn trả tiền cược.

3.3
Trên/Dưới, Bóng đầu tiên hoặc cuối cùng được lấy ra
Công ty sẽ cung cấp tỷ lệ cược dự đoán số của bóng đầu tiên hoặc số của bóng cuối cùng được lấy ra là “trên” hay “dưới”.
Trên (bóng thứ nhất/cuối cùng) – Bóng có số 38 đến 75 được xem là bóng Trên.
Unde Dưới (bóng thứ nhất/cuối cùng) – Bóng có số 1 đến 37 được xem là bóng Dưới.

Ví dụ: Bóng số 30 đã được lấy ra là bóng cuối cùng trong lượt chơi. Do đó, cược”Dưới” sẽ thắng.

3.4
Lẻ/Chẵn, Bóng đầu tiên hoặc bóng cuối được lấy ra

Công ty sẽ cung cấp tỷ lệ cược trên số bóng đầu tiên hoặc bóng cuối cùng được rút là “lẻ” hoặc “chẵn”.
Lẻ – Bóng được đánh số Lẻ được coi là bóng Lẻ.
Chẵn – Bóng được đánh số Chẵn được coi là bóng
Ví dụ:Bóng số 30 đã được rút ra như quả bóng đầu tiên trong lượt chơi. Do đó, “Chẵn” thắng cược.

3.5
Lẻ/Chẵn FT (tổng 3 số bóng được lấy ra)
Công ty sẽ cung cấp tỷ lệ cược trên tổng của ba quả bóng được lấy ra là một số lẻ hoặc chẵn.
Lẻ (FT) – Tổng 3 số bóng được lấy ra là một số lẻ.
Chẵn (FT) – Tổng 3 số bóng được lấy ra là một số chẵn.

Ví dụ:Những quả bóng số 07, 13 và 20 được lấy ra và tổng của các bóng này là 40. 40 là một số chẵn, do đó “Chẵn (FT)” thắng cược.

3.6
Chiến binh, so bóng thứ 2 và bóng thứ 3 được lấy ra

3.6.1
Lượt chơi này sẽ cần phải lấy ra ba quả bóng. Lượt chơi được bắt đầu bằng cách lấy ra bóng thứ nhất và được tính bằng cách so sánh bóng thứ 2 và bóng thứ 3 được lấy ra, bóng nào có số cao nhất sẽ chiến thắng.

3.6.2
Số 1 sẽ là số thấp nhất và số 75 sẽ là số cao nhất.

3.6.3
Công ty sẽ cung cấp các tỷ lệ cược cho loại đặt cược này trước khi bóng 1 được lấy ra. Người chơi có thể đặt cược bất cứ lúc nào, nhưng trước khi bóng 1 được lấy ra.

Ví dụ:Nếu bóng thứ 2 được lấy ra có số 45 và bóng thứ 3 lấy ra là số 60, lúc ấy người chơi cược vào bóng thứ 3 sẽ giành chiến thắng trong lượt chơi.

4. Cược trong khi Trò chơi đang chạy

1
Có sáu (6)loại đặt cược cho loại cược trò chơi đang chạy:

a. N Lẻ/Chẵn Tiếp theo
b. N Trên/Dưới tiếp theo
c. N Cao/Thấp tiếp theo
d. W Chiến binh
e. N Combo tiếp theo
f. N Vòng quay Số

2
Lẻ/Chẵn tiếp theo

2.1
Sau khi mỗi quả bóng được lấy ra, Công ty sẽ cung cấp tỷ lệ cược xem bóng tiếp theo được lấy ra sẽ được đánh số “lẻ” hoặc “chẵn”. Người chơi có thể đặt cược bất cứ lúc nào sau khi lượt chơi bắt đầu. Lượt chơi kết thúc khi một số lượng bóng nhất định đã được lấy ra, tùy theo quyết định của Công ty.

3
Trên/Dưới tiếp theo

3.1
Sau khi mỗi quả bóng được rút ra, Công ty sẽ cung cấp tỷ lệ cược xem bóng tiếp theo đượ lấy ra sẽ là “Trên” hoặc “Dưới”. Người chơi có thể đặt cược bất cứ lúc nào sau khi lượt chơi bắt đầu.

Các số bóng từ 1 đến 37 được coi là “Dưới”.

Các số bóng từ 38 đến 75 được coi là “Trên”.

Lượt chơi kết thúc khi một số lượng bóng nhất định đã được lấy ra, theo quyết định của Công ty.

4
Cao/Thấp tiếp theo

Sau khi mỗi quả bóng được lấy ra, Công ty sẽ cung cấp tỷ lệ cược xem bóng tiếp theo được lấy ra liệu có số cao hơn hoặc thấp hơn số của bóng trước hay không. Người chơi có thể đặt cược bất cứ lúc nào sau khi lượt chơi bắt đầu. Lượt chơi kết thúc khi một số lượng bóng nhất định đã được lấy ra, tùy theo quyết định của Công ty.

5. Chiến binh, so bóng thứ 2 và bóng thứ 3 được lấy ra

5.1
Lượt chơi này sẽ cần phải lấy ra ba quả bóng. Lượt chơi được bắt đầu bằng cách lấy ra bóng thứ nhất và được tính bằng cách so sánh bóng thứ 2 và bóng thứ 3 được lấy ra.

5.1.1
Số 1 sẽ là số thấp nhất và số 75 sẽ là số cao nhất.

5.1.1.1
Công ty sẽ cung cấp các tỷ lệ cược cho loại đặt cược này trước khi bóng 1 được lấy ra. Người chơi có thể đặt cược bất cứ lúc nào, nhưng trước khi bóng 1 được lấy ra.

Ví dụ:Nếu bóng thứ 2 được lấy ra có số 45 và bóng thứ 3 lấy ra là số 60, lúc ấy người chơi cược vào bóng thứ 3 sẽ giành chiến thắng trong lượt chơi.

6. Combo Tiếp theo

6.1
Sau khi mỗi quả bóng được rút ra, Công ty sẽ cung cấp tỷ lệ cược vào việc bóng tiếp theo được lấy ra sẽ là Trên 37.5/Lẻ, Dưới 37.5/Lẻ, Trên 37.5/Chẵn và Dưới 37.5/Chẵn. Người chơi có thể đặt cược bất cứ lúc nào sau khi lượt chơi bắt đầu. Lượt chơi kết thúc khi một số lượng bóng nhất định đã được lấy ra, tùy theo quyết định của Công ty.

Ví dụ 1:Bóng số 30 đã được lấy ra. Do đó, cược “Dưới 37.5/Chẵn Tiếp theo” sẽ thắng.
Ví dụ 2:Bóng số 47 đã được lấy ra. Do đó, cược “Trên 37.5/Lẻ Tiếp theo” sẽ thắng

7. Vòng quay Số

7.1
Trò chơi này đặt cược vào một con số hoặc một nhóm các con số. Công ty sẽ cung cấp tỷ lệ cược trước khi rút thăm quả bóng đầu tiên. Người chơi có thể đặt cược bất kỳ lúc nào sau khi trò chơi bắt đầu.

7.2
Người chơi cũng có thể đặt cược nhiều con số và nhiều nhóm các con số.

7.3
Người chơi có thể nhìn thấy tỷ lệ cược được cung cấp trên một con số duy nhất được đặt bên trong mỗi quả bóng có ghi số.

7.4
Người chơi có thể đặt cược vào một vài nhóm số:

7.1
Loại cược Năm (5) số

Đây là những tỷ lệ cược được cung cấp để đặt cược vào một nhóm với 5 số được bố trí theo chiều ngang trong một hàng. Đây là những nhóm số được dán nhãn là:

Nhóm 1-1 (số từ 1-5), Nhóm 1-2 (số từ 6-10), Nhóm 1-3 (số từ 11-15), Nhóm 1-4 (số từ 16-20), Nhóm 1 -5 (số từ 21-25), Nhóm 1-6 (số từ 26-30), Nhóm 1-7 (số từ 31-35), Nhóm 1-8 (số từ 36-40), Nhóm 1-9 (số từ 41-45), Nhóm 1-10 (số từ 46-50),
Nhóm 1-11 (số từ 51-55), Nhóm 1-12 (số từ 56-60), Nhóm 1-13 (số từ 61-65), Nhóm 1-14 (số từ 66-70) và Nhóm 1-15 (số từ 71-75).

7.3
Loại cược Mười lăm (15) số
Đây là những tỷ lệ cược được cung cấp để đặt cược trong một nhóm với 15 con số trong một hàng hoặc một cột dựa trên bảng bố trí.

7.3.2
Đây là loại cược 15 số nằm trong một hàng, được dán nhãn là:
Nhóm 2-1 (số từ 1-15), Nhóm 2-2 (số từ 16-30), Nhóm 2-3 (số từ 31-45), Nhóm 2-4 (số từ 46-60) và Nhóm 2-5 (số từ 61-75).

7.3.3
Ngoài ra, đây là loại cược 15 số trong một cột, gắn nhãn là:
Nhóm 4-1 (các số 1,6, 11, 16, 21, 26, 31, 36, 41, 46, 51, 56, 61, 66, 71), Nhóm 4-2 (các số 2, 7, 12, 17 , 22, 27, 32, 37, 42, 47, 52, 57, 62, 67, 72), Nhóm 4-3 (các số 3, 8, 13, 18, 23, 28, 33, 38, 43, 48, 53, 58, 63, 68, 73), Nhóm 4-4 (các số 4, 9, 14, 19, 24, 29, 34, 39, 44, 49, 54, 59, 64, 69, 74), Nhóm 4-5 (các số 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70,75)

7.4
Loại cược Hai mươi năm (25) số
Đây là những tỷ lệ cược được cung cấp để đặt cược vào một nhóm với 25 con số. Đây là những nhóm số được dán nhãn là:
Nhóm 3-1 (số từ 1-25), Nhóm 3-2 (số từ 26-50) và nhóm 3-3 (số từ 51-75)

8. Quy tắc Bổ sung

8.1
Những bóng được lấy ra từ các máy quay số bingo được đọc bởi một máy quét tự động. Công ty thực hiện tất cả các bước và biện pháp phòng ngừa hợp lý để bảo đảm tính chính xác của máy quét. Bất kể việc đã có các bước và biện pháp phòng ngừa như vậy, bạn chấp nhận rằng bản chất của trò chơi là có nhịp độ rất nhanh và phụ thuộc vào các kết quả nhanh được máy quét tự động tạo ra. Vì vậy, trong trường hợp xảy ra sự khác biệt giữa số lượng bóng hiển thị trên video và bóng đọc bởi các máy quét tự động, Công ty bảo lưu quyền dựa vào kết quả cuối cùng của máy quét tự động. Bạn chấp nhận rằng quyết định của Công ty là cuối cùng và mang tính ràng buộc trong vấn đề này.

8.2
Tất cả các trò chơi đang Chạy được sẽ được quyết toán sau khi mỗi quả bóng được lấy ra.

8.3
Bạn xác nhận rằng Công ty hoàn toàn có toàn quyền quyết định, Công ty có toàn quyền thay đổi, hủy bỏ, đình chỉ, gỡ bỏ, sửa đổi hoặc khởi động lại mọi trò chơi hoặc từ chối hay hủy bỏ bất kỳ khoản tiền cược nào, do xảy ra sự kiện ngẫu nhiên, hoạt động chiến tranh, thiên tai, mất điện, lỗi của con người hoặc do lỗi hoặc do sơ suất của nhân viên Công ty vi phạm các tiêu chuẩn làm việc trong ngành, lỗi phần mềm và mọi sự kiện tương tự khác. Quyết định của Công ty là cuối cùng và mang tính ràng buộc.

9. Bộ đếm thời gian cược

9.1. Bộ đếm thời gian cược thể hiện lượng thời gian mà trong đó người chơi có thể đặt cược. Bộ đếm thời gian cược sẽ được hiển thị ở dạng đồ họa trong sự kiện hiện tại và Công ty có toàn quyền quyết định khoảng thời gian của bộ đếm thời gian cược. Bất kỳ cược nào đặt trước khi bộ đếm thời gian cược kết thúc đều sẽ được chấp nhận và được coi là có giá trị. Người chơi sẽ không được phép đặt cược sau khi hết thời gian cược. Đặt cược sau khi kết thúc thời hạn đặt cược sẽ được coi là không hợp lệ hoặc không có giá trị.

9.2. Người chơi xác nhận rằng trong khi Công ty áp dụng mọi nỗ lực cao nhất để đảm bảo tính chính xác của bộ đếm thời gian cược tại mọi thời điểm, bộ đếm thời gian cược vẫn có thể gặp phải sự gián đoạn, trễ kết nối và các vấn đề kỹ thuật khác. Người chơi hoàn toàn chịu rủi ro với bất kỳ và tất cả các cược đặt bằng cách sử dụng bộ đếm thời gian cược và Công ty có trách nhiệm đưa ra quyết định cuối cùng để chấp nhận hoặc từ chối các cược như vậy.

10. Tính năng Bảng Điểm số

10.1. Bảng điểm trò chơi quay số là một tính năng có sẵn trong truyền phát trực tuyến và được chỉ định bởi nút bảng điểm số. Bảng điểm số của trò chơi quay số thay thế cho tính năng kết quả trò chơi hiển thị trong truyền phát trực tuyến.

10.2. Bảng điểm số của trò chơi quay số này thể hiện các kết quả cho mỗi bóng được lấy ra từ máy và cho tất cả các loại cược trong bản điểm số. Để có kết quả cuối cùng bóng o / u, o / e hay chiến binh hoặc FT o / e, sẽ xuất hiện khi bóng thứ 3 được lấy ra. Khi rê chuột lên, mỗi kết quả “u” hoặc “o” sẽ thể hiện kết quả được hiển thị ở dạng tập hợp số thể hiện số bóng được lấy ra và lượt chơi, cách nhau bằng dấu phẩy.

Ví dụ: Kết quả của “44,01234” có nghĩa là bóng số “44” được lấy ra trong số lượt chơi “01234”.

Tính năng này được dự định sử dụng để Người chơi tham khảo nhằm giúp họ xác định kết quả có thể xảy ra của trò chơi tiếp theo dựa trên các kết quả rút thăm trước đó.