Những yêu cầu của hệ thống là gì?

Xem dưới đây: Microsoft: Windows XP Internet Explorer 8 và phiên bản mới nhất của Firefox, Chrome, and Opera Apple: Mac OS X 10.6 Snow Leopard Latest versions of Safari, Firefox, Chrome, and Opera Tốc độ băng thông: Tốc độ kết nối 512kbp/s hoặc cao hơn